Moral Story: Ang Tulay

May magkapatid noon na naninirahang magkasama sa isang malaking sakahan. Ngunit isang araw, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Nagtalo, nagpalitan ng masasakit na salita at hindi sila nagpansinan sa mahabang panahon. Isang araw, may kumatok sa pinto ng isa sa nakakatandang kapatid. "Ako po ay isang karpintero at naghahanap po…
1 2 3