Ang 2×2 Picture sa Pader

Isang araw, pinadala ng teacher ang kanyang mga estudyante ng picture ng kanilang tatay. Kinabukasan, pinaskil ng teacher isa-isa sa mababang parte ng wall ang mga larawan na dala ng kanyang mga estudyante. Ang ilan sa kanila, nakasuot ng uniporme. May nakapang-doktor, sundalo, pulis at piloto. Pero may isang larawan…
1 2 3 4